СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Общ преглед.

Обработването на данни от „МЕНТАЛ ООД” по същество се състои в следното:

Кликайки на www.mentalsyndicate.com между Вашето устройство и нашия сървър се обменя различна информация, която вероятно съдържа лични данни. За да продължите да разглеждате страниците на сайта ни, следва да приемете бисквитките ни.

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме, като например Вашето име, електронен адрес (имейл), телефон за контакт и информация относно достъпа Ви до нашия сайт.

Вие можете да разглеждате публичната част от съдържанието на на нашия сайт без да въвеждате каквито и да било лични данни в тях. В случаите, когато събираме лични данни, които са необходими, за да можем да Ви предоставим достъп до поискана от Вас услуга, а именно регистрация или покупка като гост, ние ще Ви уведомим предварително за необходимостта да ни предоставите такива данни.

2. Нови нормативни изисквания в областта на защитата на личните данни:

Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Работната група по чл. 29 (след 25.05.2018 г. – на Европейския комитет по защита на данните).

 • Вашите лични данни като email, данни за адрес на доставка, имена, адрес на регистрация, Facebook профил, предоставена по Ваша преценка, ще бъдат обработвани и запазени, на основание от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Регламента) 
 • Предоставянето на личните данни е доброволно, като е необходимо условие за генериране на поръчка в mentalsyndicate.com, поради нуждата ни да знаем къде и до кой да бъде изпратен продукта, който сте поръчали.
 • „МЕНТАЛ ООД”  събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги за следните цели:
 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
 • индивидуализация на страна по договора;
 • регистрация на участник в събитие, организирано от „МЕНТАЛ ООД”;
 • счетоводни цели;
 • изпращане на информационни съобщения.

Във връзка с указаните цели, личните Ви данни могат да бъдат предоставяни на:

 • трети лица (спедиторски компании и партньори) които ще направят доставката на поръчания продукт от mentalsyndicate.com.
 • IT компания поддържаща информационната система.

Личните Ви данни се събират с цел генериране на точна поръчка и реклама, свързана с изпращане на рекламни съобщения на електронни ви адрес за нови продукти, които предлагаме, включващо адрес, email, телефон за обратна връка и адрес на доставка.

3. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Длъжностно лице по защита на данните е лице от администрацията на „МЕНТАЛ ООД”. Личните ви данни се обработват от него, като в случай че по някаква причина, по ваша инициатива или поради неналичност на артукил, не може да бъде изпълнена поръчката, личните данни се изтриват в срок от 1 седмица.

В случай на изпълнение на поръчката и без изричен отказ от ваша страна (подаден изрично на корпоративния email на ………………@….) вашите данни се запазват с цел изпълнение на поръчката и бъдещи рекамни активности на „МЕНТАЛ ООД”. Правейки поръчка, ще ви бъде поискано съгласието да използваме личните ви данни за обработката на поръчката. Вие следва да се съгласите с това и поръчката ви ще бъде приета, или да откажете, като не гарантираме, че ще можем да осъществим поръчката ви, предвид нужната ни информация от адрес на доставка, телефон за контакти и име, което да получи доставката.

Разбира се имате право след направената поръчка да поискате да изтрием личните ви данни и да не се съхраняват на сървъра ни. Това седва да получим изрично от вас и email, на контактиния ни email.

4. Привеждане на сайта към съвместимост с изискванията на GDPR

 1. С цел да не съхраняваме ненужно вашите лични данни „МЕНТАЛ ООД” премахва излишните данни и обработката им (при отказ от ваша страна на поръчката в рамките на 24 часа или при невъзможност да се изпълни от страна на „МЕНТАЛ ООД”)
 2. С цел да сте уведомени, че събираме личните ви данни използваме съгласието ви с бисквитки, които са съгласие за всички форми за регистрация, коментари, контакт и обратна връзка. За да можете успешно да се регистрирате (да направите желаната от вас поръчка) е нужно да приемете бисквитките ни. В случай, че не приемете бисквитките, няма да имате възможност да направите желаната от вас поръчка.
 3. Декларация за поверителност, където са описани всички правила и изисквания на DGPR, правата на потребителите, както и описани всички лични данни, събирани в сайта /включително услуги на Google и интергация със соц. мрежи/
 4. След осъществяване на изпращането на продукта към потребителя, направил поръчката, личните данни се запазват на сървъра на доставчика …….. В случай че не изявите изрично желание да изтрием вашите лични данни, ние ще ги използваме с цел реклама и ремаркетинг посредствов Google Analytic,  Facebook, Viber, Wats Up, Tweeter, Online chat на www.mentalsyndicate.com и Instagram. В рамките на 1 година, ние ще изтрием вашите лични данни, за да изключим излишното им съхранение на сървъра.
 5. Процедурата за съхраняване на личните данни е следната:
 • Служител на „МЕНТАЛ ООД” преглежда доброволно оставените от вас лични данни в регистрационната форма на www.mentalsyndicate.com  и стартира обработката им.
 • Клиента получава автоматичен email с който се потвърждава поръчката му.
 • „МЕНТАЛ ООД” подготвя пратката за да изпраща готовия продукт.
 • Клиента има право да отхвърли заявката в срок от 24 часа и в този случай „МЕНТАЛ ООД” спре с обработката на личните ви данни, и ще пристъпи към изтриването им до 1 седмица.
 • Право „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен
 • Правим бекъпи, с което имаме възможност и да изтриваме данни, които да не се застояват на сървъра. Служителят, отговорен за съхраненеието на личните данни има за цел да проследи и следи изцяло съхранението на личните данни.
 • Данни за контакт с длъжностното лице на „МЕНТАЛ ООД” office@mentalsyndicate.com

5. Декларация за защита на личните данни на нашите страници в социалните медии.

„МЕНТАЛ ООД” Седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция:

 • гр. София, БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1000 район р-н Подуяне Ангел Войвода No 35, ет. 4, ап. 9

Данни за кореспонденция с длъжностните лица на „МЕНТАЛ ООД”:

 • телефон:  0878 717 351
 • e-mail: office@mentalsyndicate.com;
 • Вписване в публични регистри: ЕИК 204537081;
 • Номер на удостоверение за администратор на личните данни № ‎1428357 / 24.04.2017

Ние поддържаме страници в следните социални медии:

Ако възразявате с обработването на лични данни във социалните мрежи, моля свържете се с нас.

6. Какви са правате Ви като потребител на уеб сайта на „МЕНТАЛ ООД”  и социалните мрежи.

1.) Право на достъп (чл. 15 от ОРЗД):

Имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, отнасящи се до Вас;

2.) Право на коригиране и на изтриване (чл. 16 и чл. 17 от ОРЗД):

Имате право да поискате незабавно поправяне на неверни лични данни, отнасящи се до Вас, и ако е необходимо, попълване на непълни лични данни.

3.) Право на ограничаване на обработването (чл. 18 от ОРЗД):

4.) Право на възражение (чл. 21 от ОРЗД):

Имате право да възразите против обработването по всяко време по причини, които възникват от конкретната ситуация. След това няма да обработваме личните данни.

5.) Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или друг надзорен орган

Съгласно чл. 77 от ОРЗД имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни, ако смятате, че обработването на Вашите данни нарушава правилата за защита на данните. Имате право на жалба и до друг надзорен орган на съответна страна членка на ЕС, в случай, че мястото Ви на пребиваване, на работа или на предполагаемото нарушение е в тази страна членка.

6) Право да Право „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен.

7. Може да подадете ЖАЛБА срещу администратор на лични данни за нарушение на Вашите права или СИГНАЛ за нарушение на ЗЗЛД от страна на администратор на лични данни.

Вие можете да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни по един от следните начини:

1. Лично, на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (вижте местоположението на КЗЛД).

2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.

3. По факс – 029153525.

4. По електронен път на имейла на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (не сканирана!).

5. Чрез сайта на КЗЛД

8. Информация относно компетентния надзорен орган

 • Комисия за защита на личните данни
 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
 • Телефон за контакт: +359 2 915 3 518
 • E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

Всички сайтове, които обработват и съхраняват личните данни на субектите на данни, пребиваващи в Европейския съюз, независимо от местоположението на сайта, трябва да бъдат съвместими с GDPR.